دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت عملیاتی[1]: طراحی، اجرا و نظارت بر سیستمهایسازمانی با بهره گیری از روشهایی زیرا تجزیه و تحلیل جریان کار، برنامه ریزی تولید، کنترل موجودی و کنترل جامع کیفیت ، به مقصود نزدیک کردن فعالیتهای موسسه با نیازهای بازار. (زاهدی و دیگران، 1376، 226) .

مشارکت[2]: روشی که در آن تصمیم‏گیری‏های مدیریت با مشارکت کارکنان انجام می‏گیرد. در این سبک مدیریت، کارکنان تعهد بیشتری برای اجرای تصمیم‏ها احساس می‏کنند و با روحیه‏ی قویتری به کار می‏پردازند (زاهدی و دیگران، 1376، 276) .

ساختار سازمانی[3]: مبنای توزیع نقشها در سازمان ساختار شامل سلسله مراتب سازمانی، مکانیسمهای تصمیم گیری و عملیاتی می باشد که مبنای مقررات و رویه‏های سازمان و خطوط ارتباطی لازم برای اجرای کارهای روزمره را فراهم می‏آورد(زاهدی و دیگران، 1376، 271).

تعامل[4]: عمل و عکس و العمل بین دو یا چند نفر. تکرار دستورالعملهای کامپیوتری (زاهدی و دیگران، 1376، 176) .

عوامل فنی و تکنولوژیکی[5]: دانش و روشهای مربوط به پروش،‏ ساخت و پردازش چیزی، به ویژه در مورد چگونگی ساخت و کاربست ابزار و ماشین آلات (صائب، 1375، 621)

آموزش ضمنی خدمت[6]: آموزشی می باشد که به اشتغال جاری مستخدم مربوط می‏گردد و زمانی اتفاق می‏افتد که وی در استخدام موسسه می باشد. (صائب، 1375، 314)

تکنولوژی اطلاعات[7]: تکنولوژی مرتبط با انتقال و ذخیره اطلاعات (صائب، 1375، 313).

کارشناسان پشتیبانی یا متخصصان اطلاعاتی[8]: متخصصان اطلاعات می توانند مساعدتهایی را در هر مرحله از فرایند حل مسئله انجام دهند. وقتی مسائل شناسایی شوند متخصصین اطلاعات می‏توانند برای درک آنها به بهره گیری‌گران سیستم کمک نمایند. (Mcleod, 1998, 188)

متخصصان اطلاعاتی که کار آنها ارائه خدمات اطلاعاتی می باشد شامل واحدهایی زیرا تحلیل‏گر سیستم‏ها، مدیران پایگاه داده، متخصصان شبکه، برنامه نویس‏ها، و اپراتورها می‏باشند.

تحلیل‏گر سیستم[9]: تحلیل‏گر سیستم به بهره گیری گر در شناسایی و درک مساله کمک نموده و سپس راههای مختلف حل مساله را در مورد توجه قرار می‏دهد. (Mcleod, 1998, 185)

سیستم اطلاعاتی(IS)[10]:  سیستمهایی هستند که به کمک ابزارهای رایانه‏ای و فن‏اوری اطلاعات به گردآوری اطلاعات و پردازش سیستم‏ها می‏پردازند. (Mcleod, 1998, 23)

[1] – Operation management

[2] – Participative

[3] – Organization structure

[4] – interaction

[5] – technology

[6] – in – service training

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] – infornating technology

[8]

[9] – Disigner system

[10] – information system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.