دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان از نظر James wetherb

(صرافی‌زاده و علی‌پناهی، 1380، 295)

 

2-1-20- متدولوژیهای طراحی و استقرار سیستم

چرخه حیایت سیستم (SLC) [1]:

چرخه حیات سیستم (طراحی و استقرار)، روشی منظم و با قاعده می باشد که برای نظام دهی به کاربرد فراگرد ایجاد سیستم و فعالیت های لازم برای نگهداری توسعه و گسترش سیستم در چاچوب یک برنامه عملیاتی ساده به کار می‌رود . این روش، فراگرد ایجاد سیستم را به مثابه مجموعه ای از گامهای معین در نظر می‌گیرد که از مرحله مطالعه تقاضا تا مرحله استقرار و نگهداری کل سیستم استمرار دارد (رضائیان، 1378، 183).

در یک سیستم اطلاعات کامپیوتری هر سیستم فرعی از بعضی جهات شبیه یک ارگانیسم زنده می باشد به این معنی که متولد می گردد، رشد می کند، و به مرحله بلوغ می‌رسد. سپس به وظایف خود اقدام می کند و نهایتاً می‌میرد. به این فرآیند چرخه حیات سیستم (SLC) گویند و شامل مراحل زیر می باشد :

1- شناخت

2- طراحی

3-  اجراء

4-  بکارگیری و نگهداری

وقتی یک سیستم غیر قابل بهره گیری می گردد و لازم می باشد که سیستم جدیدی جایگزین آن گردد، یک چرخه حیات جدید از مرحله طرح ریزی شروع می گردد.

[1] . System life cycle

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.