دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع استرس شغلی[1]معلمان

الف-آن دسته که به ماهیت حرفه تدریس مربوط می باشد ( ساختار درون کلاس ، معضلات نظم،عدم تجانس  کلاس و بار کاری زیاد ) ماله[2] و می[3] (1998) ، لویس[4] (1999) ، فورلین[5] (2001) ، به نقل از( آنتونیو و پلی کرونی و ولاچاکیس 17:2006)

ب- تفاوتهای فردی که در آسیب پذیری معلمان پیش روی استرس تاثیر دارد و در ارتباط با جنس و سن ممکن می باشد متفاوت باشد . معلمان جوانتر اندازه زیادی از تحلیل عاطفی و مسخ شخصیت را در مقایسه با همکاران قدیمی تر دارند . این مساله امکان دارد با تفاوت معلمان جوان در اقدام کردن به راههای سازگاری مناسب برای کاهش استرس شغلی که بوسیله تفاوتهای کاری شان ایجاد شده ، مرتبط باشد.  بیرنه[6] (1991) ، به نقل از( آنتونیو و پلی کرونی و ولاچاکیس 17:2006)

معلمان زن اندازه بالایی از استرس و نارضایتی شغلی را که عموما ریشه در شرایط نامناسب در کلاس درس و رفتار دانش آموزان دارد را دارا می باشند .  گئورگاس[7] و گیاکوماکی [8] (1984) ، آفرمن[9] و آرمیتج[10] (1993)، کانتاس[11] (2001 ) ، به نقل از( آنتونیو و پلی کرونی و ولاچاکیس 18:2006)

ج – عوامل مدیریتی که به سازماندهی و مدیریت مدرسه مرتبط اند. ( طرفداری کم از طرف

مدیر ، تدریس نامساعد ، فقدان اطلاعات و منابع آموزشی جدید ، تغییرات مداوم در برنامه

درسی ، خواسته های بیش از اندازه مدیر مدرسه و مشکل در ارتباط متقابل با والدین )

د- شرکت نداشتن در تصمیمات مدرسه ، ارتباط دشوار با همکاران ، برنامه محوری ، پیشرفت کند و علاقه محدود شاگردان ، احساس مسئولیت کردن درقبال شاگردان و شناخت ناکافی والدین از کار معلمان .( آنتونیو و پلی کرونی و ولاچاکیس 18:2006) که همه این عوامل برای فرد پیامدهایی از قبیل بیماریهای قلبی- عروقی ، اضطراب ، افسردگی و فرسودگی شغلی را به دنبال خواهد داشت .

2-9-2.ارتباط استرس شغلی با فرسودگی وتحلیل رفتگی

واژه از توان افتادگی اصطلاح چندان رایجی می باشد که بسیاری افراد، آن را با استرس شغلی یک پدیده می پندارنداما آن گونه که پژوهشگرانی مانند پاینس[12] و آرون سون[13] در 1981 تصریح کرده اند، از توان افتادگی خود یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب نا پذیر استرس شغلی می باشد، و مادامی که این استرس از میان برداشته نشود، همچنان ادامه خواهدداشت. از توان افتادگی سه وجه دارد: اولین آن فرسودگی جسمانی می باشد. اگر به الگوی سلیه[14] در 1956 دقت کنیم متوجه می شویم که استرس، زمانی رخ می دهد که ذخیره های انرژی فرد تمام گردد و به دنبال آن فرسودگی فرا می رسد. این فرسودگی یکی از اجزای تشکیل دهنده از توان افتادگی یا تحلیل رفتگی می باشد. فردی که از توان افتاده و بی رمق شده می باشد، از خستگی شدید که اغلب هم با بی خوابی همراه می باشد شکوه می کند. علاوه برآن کمبود انرژی و ضعف در او دیده می گردد.

[1] Job stress resources

[2] . Male

[3]. May

[4]. Lewis

[5]. Forlin

[6]. Byrne

[7]. Georgas

[8] . Giakoumaki

[9]. Offerman

[10] . Armitage

[11]. Kantas

[12] . Pines

[13] .Aronson

[14] . Selye

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال