دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 اظهار مسئله پژوهش :

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط یا نظام معنایی مشترکی می باشد که اعضای یک سازمان واجد آن هستند. بگونهای که این ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می گردد به بیانی دیگر فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزشها و غالب های مفروض می باشد که افراد سازمان را در درک اعمال قابل قبول و غیرقابل قبول کمک می کند.

هر سازمانی فرهنگ خاص خویش را دارد این فرهنگ قوانین و آئین نامه های دیرپای نانوشته را شامل میشود؛ زبان خاصی می باشد که برقراری ارتباط میان اعضاء را تسهیل می ‌کند، معیارهای مشترک مربوطی می باشد در خصوص جنبه های خطیر کاری که بایستی صورت بگیرد، همچنین درک مشترک و نظام معنائی مشترکی می باشد که اعضای یک سازمان به آن قائلند و آن سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میسازد، این نظام معنائی مشترک عبارتست از ویژگی های مهمی که سازمان به آن ارزش می نهد و ما را در فهم فرهنگ سازمانی کمک مینماید تا بدانیم کارکنان شرکتهای مورد مطالعه  این ویژگی ها را چگونه درک می کنند نه اینکه آنها را دوست دارند یا خیر؟ در ضمن مسئله اصلی این می باشد که چه تفاوتهایی در این ادراکات در شرکتهای با مالکیت متفاوت هست. پوشیده نیست که عوامل بسیاری بر فرهنگ یک سازمان تاثیر دارد. مطالعه و مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی می تواند گام مهمی در جهت شناخت شباهتها و تفاوتهای فرهنگ سازمانی در این شرکتها و کوشش جهت یافتن ریشه های آن و ارتقائ فرهنگ این شرکتها گردد.

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش :

کسی که برای چند سازمان کار کرده باشد به خوبی میداند که هر سازمانی بی همتاست، حتی سازمانهائی که از لحاظ نوع خدمات یا تولیدات شباهت دارند هر یک بی همتا هستند، یک دلیل واضح آن می باشد که سازمانهای مختلف از افراد مختلفی تشکیل میشوند که این افراد از بسیاری جهات بی همتا هستند و تعجب آور نیست که این بی همتائی در خود سازمانها نیز بازتاب پیدا کند؛ از سوی دیگر در هر سازمانی منش کارکنان تغییر می کند، اعضاء پیر می شوند و سازمان را ترک میکنند و افراد جدید جای آنها را می گیرند، با این تفاصیل علیرغم این تغییرات خود سازما نها تغییرات شان کند می باشد، عضو جدید تغییر می کند نه سازمان، پس سازمانها هستی خاص خود را دارند، بی همتا و جدا از افرادی که آن را تشکیل می دهند این پایداری سازمانی را چگونه و با چه می توان تبیین داد؟ در پاسخ بایستی گفت: تآثیر فرهنگ سازمانی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی