دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

10 فرهنگ ملی

زمانی که در ارتباط با فرهنگ ملی صحبت می گردد، از اصطلاحی به نام فرهنگ منطقه نام برده می گردد که دارای دو بعد می باشد: درون مرزهای ملی یک کشور با حاکمیت سیاسی شخصی و برون مرزهای ملی یعنی آن مناطقی که خارج از مرزهای ملی یک کشور حاضر می باشد اما دارای شباهتهای فرهنگی با فرهنگ داخل مرزهاست مثالهای متعددی نیز در این باره ارائه شده می باشد. شنایه رو بارسو در کتاب مدیریت بر پهنه فرهنگ ها در این باره می گویند : فرهنگهای منطقه ای به تفاوت وجود درون کشورها و شباهتهای موجود بین کشورها تصریح می کنند. در حوزه درون مرزهای ملی شامل عوامل جغرافیایی،

تاریخی، سیاسی و اقتصادی، زبان و مذهب موجب رشد و تکامل فرهنگهای منطقه ای شده اند. گاهی تقسیم کشور به دو بخش شرقی و غربی موجب بروز تفاوتها ی فرهنگی در درون مرزهای جغرافیایی کشورها می گردد و گاهی درون مرزهای جغرافیایی کشورها، پیوندهای قومی منطقه ای با هویت ملی به رقابت بر می خیزد مثلا ایالت باسک در اسپانیا . مثال دیگر در کشور سوئیس و بلژیک می باشد که مردم آنها به زبانهای مختلف تکلم می کنند. تفاوتهای فرهنگ را حتی درمیان شهرها و روستا نیز می توان نظاره نمود .در حوزه بیرون از مرزهای ملی، شباهتها ی میان فرهنگها موجب پیدایش فرهنگ های منطقه ای می گردد. که فراتر از مرزهای ملی هستند . درهرحال فرهنگ های منطقه ای یا به تعبیری مجموعه های فرهنگی، برخاسته از پیوندهای قومی جغرافیایی، مذهبی، زبانی یا تاریخی هستند که درنتیجه حوزه نفوذ آنها را فراتر از مرزها ی جغرافیایی قرار داده می باشد . مثلا مشابهت های فرهنگی میان مردم مالزی، خاورمیانه و کشورهای واقع در شمال آفریقا نتیجه و معلول نفوذ تاثیرمذهب اسلام می باشد . همان گونه که شباهتهای میان کشورهای آسیا جنو ب شرقی، نتیجه تاثیر مکتب کنفوسیوس می باشد . همچنین مردم نژاد آنگلوساکسون اگرچه در نقاط مختلف دنیا پراکنده اند اما به دلیل اینکه ازمیراث زبانی و تاریخی مشترک برخوردارند یک طبقه خاص فرهنگی به نام طبقه فرهنگی آنگلوساکسون را تشکیل می دهند. (شناید روبارسو، ص6-80)

در هرحال برای اینکه تاثیراین فرهنگ در چارچوب مرزهای هر کشور سنجیده گردد، لازم است مشخصه ها و ویژگی ها و عناصر آن فرهنگ که در یک سلسله مراتب سیستمی به عنوان SUBSYSTEM آن فرهنگ سازمانی قرار می گیرند شناسایی و تعریف شوند . یکی از اولین و مهمترین مطالعاتی که در ارتباط با شناسایی ویژگی فرهنگ های ملی انجام گرفته می باشد، نظریه ای می باشد که توسط گیرهافستد محقق هلندی ارائه شده می باشد . وی برای مطالعه و مطالعه تاثیر فرهنگ ملی روی رفتار فرد پارادایمی مطرح نمود و ارزشها و باورهای  116000 نفر از کارکنان  IBM از چهل ملیت در سراسر جهان را مورد مطالعه قرارداد . متعاقباً عین پژوهش را در ده کشور دیگر تکرار نمود . هافستد نوعی طبقه بندی از چهار بعد فرهنگ ملی ارائه داد تا برمبنای آن جوامع را طبقه بندی کند؛فاصله قدرت، ابهام گریزی، فردگرایی و مردنمایی . وی در بعد فاصله قدرت به مقوله هایی مثل نابرابری، استقلا ل افراد، سلسله مراتب، قدرت، حقو ق افراد، ارزیاب ی افراد و سیستم و در بعد ابهام گریزی به مسایلی ازقبیل؛ اندازه پذیرش ابهام در زندگی ، استرس، سختکوشی، تعار ض و رقابت، اندازه تحمل انحراف، نمودهای ملی گرایی، تحمل خطر در زندگی، مطلق گرایی و نسبیت گرایی و در بعد فردگرایی به مواردی زیرا؛ مسئولیت افراد و خانواده، وجدا ن صمیمی و فردی، وابستگی عاطفی، کار، ابتکار و تعلق سازمانی، جایگا ه عقیده شخصی و حریم زندگی خصوصی، تخصص، نظم، وظیفه و امنیت، دوستی، تصمیمهای فردی و گروهی، و در بعد مردنمایی به نکاتی مانند : تأثیر مردان و زنان، نقشهای جنسی، تساوی زن و مرد، کیفی ت عملکرد زندگی اهمیت افراد، محیط، پو ل و اشیأ اولویت کار و زند گی، وابستگی واستقلال، زیبایی کوچک و بزرگی و … تصریح می کند. این ابعاد فرهنگی چهارگانه به طرق متعدد برفرهنگ سازمانی تاثیر می گذارد. برای مثال افرادی که دارای فرهنگهایی هستند که در آن فرهنگ ها فاصله قدرت زیاد می باشد نسبت به افرادی که در فرهنگ هایی به سر
می برند که فاصله قدرت در آنجا کم می باشد، رهبری قوی تری را ترجیح می دهند .(کارل رادریگز 1380 ، ص37- 47)

به گفته هافتسد اساس فرهنگ برنامه ریزی فکری جمعی می باشد . درواقع این بخش از جایگاه می باشد که بین اعضای یک منطقه، جامعه یا گروه مشترک می باشد و با اعضای ملل دیگر مناطق یا گروهها متفاوت می باشد . وی برای تاکید بر ملت به عنوان متغیری مهم در مطالعه جامع مدیریت و فراگردهای آن سه دلیل می آورد: اول؛ ملتها واحدهایی سیاسی هستند که کارشان متأثر از تاریخ نظام های آموزشی،  چارچوبهای قانونی و نظامهای مدیریت و روابط می باشد . دوم؛ ملیت یا وابستگی منطقه ای برای شهروندان ارزشی نهادین دارد زیرا مردم معمولا براساس محلی که در آن متولد شده اند رشد وزندگی و هویت خود را تعیین می کند. اوضاع و احوال شخص ملی و منطقه ای ازسوی مردم به عنوان یک واقعیت تلقی می گردد از این رو این طرزتلقی برای آنها معنی دار و بسیار مهم می باشد . سوم ملیت یک بعد روانشناسانه نیز دارد . فرهنگ مشخص کننده روش می باشد که مردم منطقه یا کشورخاص، محرکهای ویژه ای را شناسایی و تعبیر می کنند (راگونات، مدیریت تطبیقی، عباس منوریان 1370 ، ص 43) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یافته های هافستد نشان می دهد در ارتباط با ایالا ت متحده و کانادا تاکید بر فردگرایی شدید، فاصله قدرت کمتر، احساس راحتی در برابر آینده غیرقابل پیش بینی و تمایل مردسالاری از ویژگی های بارز فرهنگی این جوامع می باشد (راگونات، ص 49  ).  ژاپنی ها برای جمع گرایی ارزش زیادی قائلند،

فاصله قدرت زیادی را رعایت می کنند، شدید اً به جهت گیری اجتناب از عدم اطمینان تمایل دارند وبه هر دو جنبه مردسالاری توجه دارند (راگونات، ص 89 ) .در اکثر کشورهای اروپای غربی سطح بالا

یا بیشتر از حد متوسط فردگرایی حاکم می باشد و در سایر ابعاد علی رغم وجود تفاوتهایی در گروههای فرهنگی (آنگلو، آلمانی خاورنزدیک، نوردیک و پای پلاتین ) تقریباً وضعیت متوسطی هست (راگونات، ص 3-141) .هافستد به دلیل نزدیکی فرهنگ هنگ کنگ و تایوان آن را به چینی ها تعمیم داده می باشد و چهار بعد فرهنگی موردمطالعه خود در این زمینه را به تبیین زیر بیا ن می دارد: فاصله قدرت زیاد، تمایل اندک به پرهیز از عدم اطمینان، فردگرایی ضعیف تر و مردسالاری قوی (راگونات ص 3-197).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی