دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

3 سیر تاریخی مطالعات فرهنگ سازمانی

در نظر داشتن فرهنگ سازمانی با گروههای غیر رسمی در سازمان آغاز میگردد، چستر بارنارد در نوشته های خود به سازمان غیر رسمی یا آن چیز که امروزه بخش پنهان و پوشیده کوه یخ سازمانی یا فرهنگ آن خوانده میشود بعنوان یک ضرورت برای اقدام کامیاب سازمان رسمی تصریح کرده می باشد.

از این رو می توان گفت فرهنگ در یک سازمان همانند شخصیت در یک بشر می باشد ، کوشش های پژوهشی التون مایو و همکارانش ، نظام هائی از هنجارها و نهادهای اجتماعی را که در میان دسته های گوناگون پدید می آید و دررفتار آنان اثر میگذارد، عیان نمود . (طوسی، ۱۳۷۲ ، ص ۱۱)

فرهنگ سازمانی از زمان مطرح شدن توسط اوچی و واترمن و دیگران از مهمترین و قابل بحث ترین موضوعات در زمینه رفتار سازمانی بوده می باشد، این توجه محدود به دانشگاهها و مراکز علمی نبوده می باشد، مدیران اجرائی نیز به موضوع فرهنگ سازمانی به خصوص تا جائی که با عملکرد سازمانی نیز بستگی پیدا می کند، علاقه نشان داده اند، باوجود این توجه و علاقه درمورد چگونگی تعریف فرهنگ سازمانی اتفاق آراء وجود ندارد، مقایسه تعریف های مهم با هم نشان می دهد که همه آنها در سه چیز با یکدیگر مشترک میباشند:

۱ – فرهنگ را در قالب ارزشهائی که اشخاص آنها را مشمول رفتار مناسب در سازمانها می دانند تعریف می کنند.

۲-  این ارزش ها به دلیل مورد تأکید بودنشان انتخاب شده اند.

۳ – آنها بر داستانها و دیگر محمل های نمادین که بطور معمول ازطریق آنها مبادله می شوند تأکید می کنند.

پژوهش های اخیر در فرهنگ سازمانی در برگیرنده ء پژوهش های سنتی زیادی می باشد، بیشترین استعانت از علوم مردم شناسی و جامعه شناسی بوده می باشد، مردم شناسان مایل بوده اند بر فرهنگ سازمانی یک یا دو مؤ سسه تأکید کنند وتعاریف دقیقی را بکار برده اند تا فرهنگ سازمانی را از دیدگاه اعضاء سازمان، به کسانی که عضو سازمان نبوده اند بشناسانند.

جامعه شناسان بطور معمول برای مطالعه فرهنگ سازمان از روش مطالعه تعداد بیشتری از سازمانها بهره گیری می کنند، دو نظام علمی دیگری که بر مطالعات اخیر فرهنگ سازمانی اثر می گذارند عبارتند از:

روانشناسی اجتماعی که بر بکارگیری ماهرانه نمادها در سازمانها تأکید می کند و در مطالعات اقتصادی فرهنگ هم بعنوان ابزار مدیریت و هم به عنوان عامل و تعیین کننده عملکرد تلقی می گردد. (الوانی و معمارزاده، ۱۳۷۴ ، ص ۴۰۱ )

به هر حال جنبه های مختلف فرهنگ سازمانی طی سال های گذشته بدون تصریح به عنوان موضوع توسط بعضی از صاحبنظران مورد مطالعه قرار گرفته که از آن جمله می توان به موارد زیر تصریح داشت:

– مطالعه های انجام شده در دهه ۱۹۴۰ پیرامون روابط انسانی

– مطالعه های انجام شده در دهه ۱۹۵۰ مدیریت بر مبنای هدف

– مطالعه های انجام شده در دهه ۱۹۶۰ ساختار سازمانی

– مطالعه های انجام شده در دهه ۱۹۷۰ استراتژی های سازمانی

– مطالعه های انجام شده در دهه ۱۹۸۰ در نظر داشتن گروههای کار و سیستم های سازمانی

البته در این بین عمده ترین تحولی که موجب گشت، توجه علمای مدیریت به فرهنگ سازمان جلب گردد،

سیستم مدیریت ژاپنی طی دهه ۷۰ بود، تا این زمان روشن شده بود که عملکرد شرکتهای ژاپنی در بسیاری صنایع به مراتب بیشتر از شرکت های اروپائی و امریکایی بود، از طرفی واضح بود که ژاپن سیستم مدیریت امریکایی را ُ کپی نمی کند، در واقع آنها یک سیستم مدیریت ویژه متناسب با محیط فرهنگی خود به وجودآورده بودند که بسیار(soft)  موفقیت آمیزتر از سیستم مدیریت امریکایی و اروپائی بود، بدین ترتیب شناسایی فرهنگ توجه را به جنبه نرم سازمان متمرکز نمود، بطوری که تعدادی از سازمان های مشورت دهنده شروع به تنظیم و تدوین فرهنگ سازمانی در سازمانها نمودند و این در حالی بود که نظریه پردازان مدیریت نیز جنبه های مختلف مربوط به فرهنگ را مورد توجه وبررسی قرار دادند . (ترابی کیا، ۱۳۷۷ ، ص ۳۵)

هر چند چارچوب واحدی برای تشریح فرهنگ سازمانی ارائه نشده می باشد اما پیشنهادهای زیادی در این زمینه متعلق به پارسونز می باشد، اوچی، پیترز و واترمن ابعاد AGIL هست، یکی از اولین و انتزاعی ترین تعریف ها مدل متعددی را که باعث ایجاد تفاوت در ارزشهای سازمانی می گردند شناسایی کرده اند که مانند می توان از رفتار با کارکنان، تعاریف مربوط به ابزارهای مناسب تصمیم گیری و واگذاری مسئولیت برای نتایج حاصل از تصمیم گیری نام برد. (الوانی، معمارزاده، ص ۲ )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این ارتباط مطالعات رابینز و ارائه شاخص های ده گانه در خصوص شناخت فرهنگ سازمانی مانند مطالعات و الگوهای مربوط به فرهنگ سازمانی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی