دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1- کارآفرینی از دید دانشمندان مدیریت……… 21

جدول 3-1- گویه های مربوط به ویژگی های کارآفرینی …. 65

جدول 3-2- آلفای کرنباخ محاسبه شده در پژوهش………. 66

جدول 4-1- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ………………………………………. 71

جدول 4-2- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………… 72

جدول 4-3- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار …………………………………… 73

جدول 4-4- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب سن……………………………………………. 74

جدول 4-5- توزیع فراوانی مطلق و نسبی افراد مورد مطالعه بر حسب گرایش جدید به راه اندازی کسب و کار………………………. 75

جدول 4-6- مطالعه توصیفی وضعیت ابعاد کارآفرینی فردی در بین هیئت مدیره……………………………………….. 76

جدول 4-7- مطالعه نرمال بودن توزیع جامعه آماری با بهره گیری از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف…………………………… 77

جدول 4-8- ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه توفیق طلبی و اندازه سودآوری شرکت………………………………………… 78

جدول 4-9- ضریب همبستگی پیرسون بین کانون کنترل درونی و اندازه سودآوری شرکت ………………………………… 78

جدول 4-10- ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه خطرپذیری و اندازه سودآوری شرکت ……………………………………….. 78

جدول 4-11- ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه تحمل ابهام و اندازه سودآوری شرکت ………………………………… 79

جدول 4-12- ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه سلاست فکری و اندازه سودآوری شرکت ……………………………………….. 79

جدول 4-13- ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه رویاپردازی و اندازه سودآوری شرکت ………………………………… 80

جدول 4-14- ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه اقدام گرایی و اندازه سودآوری شرکت ……………………………………….. 80

جدول 4-15- ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه چالش طلبی و اندازه سودآوری شرکت ……………………………………….. 81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-16- ضریب همبستگی پیرسون بین اندازه کارآفرینی و اندازه سودآوری شرکت ……………………………………….. 81

جدول 4-17- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل در رگرسیون چندگانه ……………………………………………. 82

جدول 4-18- نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام برای بعد چالش طلبی ……………………………………………. 85

جدول 4-19- میانگین، انحراف معیار و مینیمم و ماکزیمم هر یک از ابعاد ………………………………………. 85

جدول 4-20- آزمون T تک نمونه­ای و مقایسه میانگین هر بعد با عدد 5/2 ……………………………………………. 86

جدول 4-21- آزمون برابری واریانس ها (لوین) بین زنان و مردان   87

جدول 4-22- آزمون میانگین دو جامعه­ی مستقل بین مدیران زن و مرد ……………………………………………. 88

جدول 4-23- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت مطالعه وجود تفاوت ابعاد و متغیر کارآفرینی

فردی میان پاسخ دهندگان با مدرک تحصیلی متفاوت……. 89

جدول 4-24- آزمون LSD در جوامعی که در بعد توفیق طلبی از لحاظ تحصیلات متفاوتند…………………………………….. 90

جدول 4-25- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت مطالعه وجود تفاوت ابعاد و متغیر کارآفرینی

فردی میان پاسخ دهندگان با سابقه کاری متفاوت ……. 91

جدول 4-26- آزمون تحلیل واریانس تک عاملی جهت مطالعه وجود تفاوت ابعاد و متغیر کارآفرینی

فردی میان پاسخ دهندگان در سنین مختلف …………… 92

جدول 4-27- آزمون LSD در جوامعی که در بعد تحمل ابهام در سنین مختلف متفاوتند ……………………………………. 92

جدول 4-28- آزمون کای دو برای مطالعه یکنواختی متغیرهای جمعیتی پاسخ دهندگان……………………………………… 93

 

 

 

 

 

 


فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت ……………………………………………. 71

نمودار 4-2- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیلات ……………………………………………. 72

نمودار 4-3- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ………………………………………… 73

نمودار 4-4- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سن 74

نمودار 4-5- توزیع فراوانی مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب تمایل جدید به راه اندازی کسب و کار ………………….. 75

نمودار 4-6- میانگین ابعاد کارآفرینی فردی ……….. 76

نمودار 4-7- مقایسه توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال در رگرسیون خطی ساده …………………………….. 83

نمودار 4-8- مقایسه توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال در رگرسیون چندگانه………………………………. 84

   

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.