دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف واژه ها

 

مدیریت[1]: فرد یا گروهی از افراد که مسئولیت مطالعه، تحلیل، تصمیم‏گیری و اجرای عملیات را برای پژوهش هدفهای سازمانی عهده دار هستند (زاهدی شمس السادات – الوانی، مهدی – فقیهی، ابوالحسن، 1376، 225).

سیستم[2]: مجموعه‏ای از اجزای بهم وابسته که به علت این وابستگی ، کلیت جدیدی را بدست می‏آورد و از نظم و سازمان مخصوصی پیروی  و در جهت پژوهش هدف خاصی فعالیت می‏کند. (زاهدی و دیگران، 1376، 374)

اطلاعات[3]: مفهومی که فرد، عرفاً از داده‏ها استنباط می‏کند. در کامپیوتر عبارت می باشد از داده‏ها، رقمها، علامتهای مشخص و مانند آنها که توسط کامپیوتر، پردازش یا تولید شده می باشد (زاهدی و دیگران، 1376، 168)

سیستم‏ اطلاعات مدیریت[4]: سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری که اطلاعات لازم را در زمینه‏های مختلف سازمان در اختیار مدیریت می‏گذارد و آنان را در تصمیم گیریهایشان یاری می‏دهد. (زاهدی و دیگران، 1376، 226)

مدیریت عالی (ارشد)[5]: سطح عالی سلسله مراتب اداری. مدیرانی که در این سطح قرار دارند بیشتر، مسئولیت هماهنگی کار دیگر مدیران را عهده دار هستند. (زاهدی و دیگران ، 1376، 385)

مدیریت میانی[6]: در سلسله مراتب سازمان، رده‏ای از مدیرت می باشد که مسئولیت اجرای دستورهای مدیریت عالی می باشد. (زاهدی و دیگران، 1376، 236)

طرفداری مدیریت[7]: عبارتست از درک کاربر از اندازه علاقه، شناسایی و برنامه ریزی مدیریت

در بکارگیری و استقرار سیستم‏های اطلاعات مدیریت در واحد زمانی (Choe, 1997. 227)

[1] – management

[2] – System

[3] – information

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – management information system

[5] – Top management

[6] – middle management

[7] – Backing of management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.