دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– شناخت بافت سازمانی سیستم‌های اداری

در واقع، در هر سطحی از مدیریت کارهای حساسی وجود دارند که تحقق اهداف سازمان در گرو انجام صحیح آنهاست.بنابر این نخستین گام در تعیین عوامل حیاتی موفقیت، شناسایی هدف‌های سازمانی و یافتن سرنخهایی می باشد که بر نحوه کسب آن اهداف دلالت دارند.

برای شناسایی محیط سازمانی سیستم های اداری از دو روش بهره گیری می‌کنند:

الف – عوامل حیاتی موفقیت

ب- نمودار محتوایی

عوامل اساسی در شناخت نیازهای سازمان به طراحی سیستم:

شناخت نوع نیاز های سازمان به طراحی سیستم، مبتنی بر چهار عامل می باشد .

  1. هدف های خرد و کلان سازمان
  2. استراتژیها و خط مشیهای سازمان
  3. ساختار سازمان
  4. عوامل حیاتی موفقیت در سازمان.

روش عوامل حیاتی موفقیت، به مثابه فن و شیوه ای برای شناسایی نیازهای اطلاعاتی سازمان تشریح می گردد.عوامل حیاتی موفقیت، عوامل محدودی هستند که در موفقیت سازمان نقشی حیاتی دارند و اگر سازمان بخواهد به حیات خود ادامه بدهد بایستی آنها را مهیا کند (رضائیان، 1378،  195و 194).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید