دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طرق گوناگون ایجاد سیستم

2-1-21-1- چرخه حیات سنتی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

چرخه حیات سنتی ایجاد سیستم بر این نکته تأکید دارد که فراگرد ایجاد یک سیستم، فراگردی منظم و چند مرحله ای می باشد.

1- مطالعه اولیه (تشخیص نیاز)

2- مطالعه اندازه امکان پذیری (جمع آوری اطلاعات و ارزیابی سیستم موجود)

3-طراحی مفهومی یا طراحی خام (ارزیابی سیستم های جایگزین و تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت هریک از آنها)

4-طراحی تفضیلی (تعیین مختصات جزئی و کلی بازداده ها، داده ها، پرونده ها، رویه ها، شماره گذاری رمز و آزمایش سیستم)

5-استقرار سیستم (ارائه یک سیستم کاملا عملیاتی به کاربران و آموزش نحوه بهره گیری از آن)

6-نگهداری سیستم (حصول اطمینان از تداوم پاسخگویی سیستم به نیاز کاربران و توسعه توانمندیهای آن)

(رضائیان، 1378، 184).

2-1-21-2- چرخه حیات نظام یافته و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

در این چرخه از فنون نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی که مبتنی بر توجه علمی جدیدی به تجزیه و تحلیل و

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.