دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

 عوامل فرسودگی شغلی

گرانباری تأثیر: اگر فرد نتواند از پس انجام کاری که بخشی از شغل معینی می باشد بر آید، دچار استرس خواهد گردید. ( راس و آلتمایر، خواجه پور، 71:1377)

کمباری تأثیر: وضعیتی که در آن از مهارتهای شخص به گونه کامل و تمام بهره گیری نمی گردد.
( راس و آلتمایر، خواجه پور، 72:1377)

شرایط نامطلوب کار ،معضلات مالی ،معضلات سازمانی ،معضلات رفتاری دانش آموزان

با توجه دقیق تر به حرفه معلمی می توان در پیدا نمود که توام شدن مسئولیتهای حرفه ای  با مسئولیتهای اجتماعی فشار روانی ایجاد می کند .

به گونه کلی :

انتظارات مختلف والدین ، دانش آموزان ، اولیای مدرسه ، همکاران ، سازمان آموزش و پرورش ، مطبوعات ، رسانه ها ، در کنار تفسیرهایی که از عدم کارآیی و تاثیر مدارس و به ویژه معلمان به اقدام می آید ، ممکن می باشد موجب تشدید فشار روانی در معلمان گردد . وهمچنین شرایط نامطلوب کار که به علت های فضاهای آموزشی نامناسب ایجاد می گردد ،عدم تعادل بین درآمدها و هزینه های زندگی ، معضلات ناشی از مسائل آموزش و پرورش ، مدرسه و سبکهای مدیریت ، رهبری مدیران و بالاخره نبود ارتباطات مفید و حرفه ای میان کارکنان ، فشارهای روانی و به دنبال آن منجر به فرسودگی می گردد .  ( مقدم و طباطبایی ، 16:1385)

 

 

 

 

2-7  نشانه های فرسودگی شغلی

علایم این مشکل به تبیین زیر می باشد :

جسمانی[1] : خستگی ، اختلال در خواب ، سردرد .

روانی[2] : خشم ، تحریک پذیری ، افسردگی ، عدم اعتماد .

اجتماعی[3] : قطع ارتباط به مدت طولانی ، گوشه گیری یا درگیری با دیگران .

هرشن سن و بی پاور[4]( 1994 ) به نقل از( حسینی و طباطبایی ،17:1385).

و همچنین افزایش نقل و انتقالات ، تاخیر متوالی و کاهش بهره وری فردی و سازمانی

اسکات[5]( 2000 ) به نقل از (حسینی و طباطبایی 17:1385)و فقدان توجه ، تمایل غیر عادی برای مرخصی ، عزت نفس پایین ، ناتوانی برای انجام کار به گونه جدی آدامز[6]( 1999) ، لیونگ و سیو و اسپکتور[7]( 2000 ) به نقل از (سانبول2003[8] )، را می توان به عنوان نشانه های این سندرم عنوان نمود .

[1] physical

[2] mental

[3] social

[4] Hershen sen and bipower

[5] scott

[6] adamz

[7] Iyoong & seve& spector

[8] sanbul

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال