دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در این پژوهش کوشش گردیده می باشد تا ویژگیهای فرهنگ سازمانی در شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای خصوصی مطالعه و جهت ارائه راهکار به مدیران بکار گرفته گردد.  بدین مقصود پس از مطالعه مبانی نظری پژوهش مدل رابینز انتخاب و پرسشنامه پژوهش طراحی و نسبت به جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری اقدام گردید. جامعه آماری متشکل ازشرکتهای تولیدی صنایع سنگین در شهرستان کاشان می باشد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته گردید.نتایج پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری در فرهنگ سازمانی شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی هست. پس از تجزیه و تحلیل بر مبنای ویژگیهای دهگانه الگوی رابینز نظاره گردید که ویژگیهایی از قبیل:ابتکار فردی, هدایت و رهبری, یکپارچگی و الگوی ارتباط در بین این دونوع شرکت دارای تفاوت معنادار بوده و ویژگیهایی از قبیل: ریسک پذیری, طرفداری مدیریت, کنترل, هویت, سیستم پاداش, سازش با پدیده تعارض دارای تفاوت معنا دار نمی باشد. بطور کلی می توان نتیجه گیری کردکه فرهنگ سازمانی در شرکتهای دولتی بالاتر از شرکتهای خصوصی می باشد.

 

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی,  شرکتهای دولتی, شرکتهای خصوصی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد های پژوهش :

بطور کلی هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.

1-4-1 اهداف اصلی :

شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شرکت های ذکر گردیده

مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها

1-4-2 اهداف جزئی :

ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی