دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‏های پژوهش

 

فرضیه های اصلی :

 • فقدان دانش درکاربران موجب عدم استقرار مناسب MISدرمخابرات استان خراسان می گردد .
 • فقدان زیر ساختهای لازم موجب عدم استقرارصحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان می گردد.
 • ناآگاهی مدیران از اصول سیستمهای اطلاعات مدیریتی موجب عدم استقرار صحیح MIS در مخابرات استان خراسان می گردد.
 • نبودن آموزش و تخصص کاربران موجب عدم استقرار MIS در شرکت مخابرات می گردد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • فقدان رویه ها و فرآیندهای لازم موجب عدم اسقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات می گردد.

فرضیهای فرعی:

 • سن پاسخگو در نظر او در خصوص علل عدم استقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار می باشد.
 • سابقه کار پاسخگو در نظر او در خصوص علل عدم استقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار می باشد.
 • اندازه تحصیلات پاسخگو در نظر او در خصوص علل عدم استقرار صحیح MIS در شرکت مخابرات استان خراسان تاثیر گذار می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

 • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
 • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

 • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
 • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.