دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

– تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

یکی از مشخصه های فناوری اطلاعات تغییراتی می باشد که با خود به ارمغان آورده می باشد بعضی از تغییرات را می‌توان به تبیین زیر فهرست نمود:

دورن سازمانی : ایجاد روش‌ها و دستورالعمل های گردش کار، گروههای کاری، کارکنان دانش، کالا و خدمات و ارتباط جدید

ساختار سازمانی : تسهیل روابط گزارش گیری، افزایش حیط نظارت، تصمیم گیری غیر متمرکز، نظارت و سرپرستی تسهیل واحد بندی، کاهش موانع جغرافیایی و سازمانهای مجازی

میان سازمانی : ایجاد در روابط جدید از مشتری، تامین کنندگان تسهیل و همکاری و مشارکت (صرافی زاده، 1383،  33).

 

2-1-9- اهداف طراحی سیستم

طراحی سیستم با چهار هدف صورت می‌گیرد

  1. بالا بردن میران اطمینان
  2. افزایش جنبه های اقتصادی (با صرفه بودن) عملیات
  3. متمرکز شدن بر نیل بر مقاصد و اهداف
  4. ایجاد ابرازی برای کنترال عملیات

پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و تاثیر گسترده آن در افزایش سرعت و دقت عملیات اداری نیز از عوامل دیگری می باشد که نیاز به طراحی سیستم را افزایش می‌دهد (رضائیان، 1378،  247).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.