دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

) لایه‌های سیستم اطلاعاتی مدیریت

 

در لایه فنی بیشترین تأثیر طراحی وتصمیم گیری بر عهده خبرگان فنی می باشد و کاربران نهایی در انتخاب عناصر این لایه نقشی ندارند و یا اینکه تأثیر آنها به صرف تائید و کنترل محدود می گردد.در لایه کاربردها توسعه سیستم اساساً بر عهده کاربران نهایی می باشد که با اعلام نیازها و تبدیل آنها به زبان سیستم، ابزار سیستم اطلاعاتی را به خدمت خود می‌گیرند.

· لایه میانی

یعنی لایه اطلاعات که الگو سازی داده ها و فرآیند ها و کل عملیات سنتی تحلیل سیستم در آن صورت می‌گیرد، عملیات مشترک خبرگان –کاربران می باشد.

· لایه فناوری

کاربران نیازها و امکانات خود را به خبرگان منتقل می‌کنند . خبرگان با تحلیل این نیازها و تطبیق این خواسته ها با سطح تکنولوژی در دسترس، گزینه‌ها و راه‌حلهای امکان پذیر را پیشنهاد می‌کنند (امکان‌سنجی).

· لایه اطلاعات

کاربران در طراحی منطقی پایگاه های اطلاعاتی و تعیین ضوابط آن مشارکت می‌کنند (طراحی منطقی) خبرگان این طراحی را با بهره گیری از ابزارهای فنی مناسب به پایگاهای اطلاعاتی مناسب تبدیل می‌کنند (طراحی فیزیکی).

لایه کاربردها

کاربران در طراحی واسط ها شرکت می‌کنند.خبرگان این واسط ها با بهره گیری از ابزارهای مناسب پیاده‌سازی کرده و به سطح عملیاتی می‌رسانند (اخوان نیاکی، 1380، 300-298).

2-1-13- سیستم اطلاعات مدیریت و تأثیر مدیران

2-1-13-1- تأثیر ارتباطی (تعاملی/مراوده ای)

این تأثیر ها بر ارتباط مدیران و روابط آنها با افراد و گروهها (داخل و خارج سازمان) تاکید دارد، این تأثیر‌ها شامل تأثیر تشریفاتی، تأثیر رهبر، تأثیر رابط می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.