دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

چرخه حیات نظام یافته و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

در این چرخه از فنون نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی که مبتنی بر توجه علمی جدیدی به تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هستند بهره گیری می گردد . این چرخه حیات سه بخش کلی زیر را در بر دارد.

بخش اول : تجزیه و تحلیل سیستم موجود

بخش دوم : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مطلوب

بخش سوم : استقرار سیستم مطلوب

هر کدام از بخشها در بر گیرنده گامهایی هستند

(رضائیان، 1378، 184).

 

2-1-22- گامهای دهگانه چرخه حیات سیستم

نحوه ارتباط فنون نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی با هریک از گامهای (دهگانه چرخه حیات سیستم)

گام اول : تعریف مسئله

تعیین، تبیین و تصویب هدفهای بلند مدت و کوتاه مدت

تبیین توصیفی مساله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهره گیری از نمودار محتوایی

تعیین بخش (ناحیه) مورد مطالعه

آغاز تهیه واژگان اطلاعات

گام دوم : تهیه برنامه مطالعه سیستم

  1. تهیه برنامه کاربردی برای مطالعه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می گردد تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

  • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می گردد
  • مطالعه سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

  • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
  • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با در نظر داشتن تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
  • بهره گیری از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.