دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

قسمتی از متن پایان نامه :

3 مراحل  فرسودگی شغلی معلمان  از دیدگاه ساراسون[1]:

معلمان تا رسیدن به نقطه فرسودگی شغلی مراحلی را طی می کنند . آنها در مرحله اول اشتغال

با شور و هیجان ، امیدواری زیاد، و حتی احساس رضایت کوشش می کنند . به تدریج افراد مستعد فرسودگی شغلی اکثرا فرصتهای استراحت و تعطیلات را فراموش کرده و از یاد می برند . به تدریج توقعات غیر واقعی آنها را ناکام می سازد و شروع به تردید در مورد اهداف ، شیوه ها و ارزشهای خود می کنند . آن گاه رفته رفته عصبانی شده و شکوه آغاز می کنند ، احساس بی ارزشی کرده و افسرده می شوند و به این نتیجه می رسند که : ( من نمی توانم  آن طوری که می خواهم باشم ) سپس بی علاقگی فرا می رسد و به فرسودگی شغلی منتهی می گردد .  ساراسون(1992)  به نقل از (مقدم و طباطبایی، 12:1385)

2-6  عوامل فرسودگی شغلی

ویژگی های منفی محل کار و نارضایتی از مسایل زناشویی  ولپین و جیکوب([2]1992) ، به نقل

از( حسینی و طباطبایی،13:1385) ، داشتن رفتار نوع A  لاوانکو[3] (1997)، به نقل از( حسینی و طباطبایی 13:1385) ، ویژگی شخصیتی سرسختی  دپیو و گوردون و یودر[4] (1999) ، به نقل از (حسینی و طباطبایی 14:1385) ، نسبت بالای دانش آموز به معلم و محدودیت پیشرفت و ارتقاء شغلی معلمان و حجم بالای کار آنها  آنتونیو و والترس و پلی کرونی([5]2000) به نقل از( حسینی و طباطبایی ،1385: 14) ، احساس طرفداری اجتماعی کمتر  پرسکی و گروسی و همکاران ([6]2002) ، به نقل از( حسینی و طباطبایی 14:1385) ، تحمل فشار روانی ناشی از کار به مدت طولانی و ناهماهنگی تخصص با حرفه ای که فرد در آن مشغول به فعالیت می باشد و همچنین خارج از ظرفیت و استعداد بودن مشاغل  فرج پور (1380) ، به نقل از (عاطف و نوری و مولوی و روح المین ، 1385: 52) ابهام تأثیر و تعارض تأثیر  لی[7] و همکاران( 2005) ، به نقل از( حسینی و طباطبایی،1385) ، فعالیتهای تکراری در یک شغل و وجود انتظارات و مسئولیتهای ناهماهنگ با علاقه فرد و فقدان چالشها و محرکها و همچنین کمبود کارکنان و افزایش مسئولیت ناشی از آن  شیسلی[8] (2001) ، به نقل از( حسینی و طباطبایی 1385 :14) ، فشارهای ناشی از روبرو شدن با تقاضاها و درخواست های مکرر دیگران و رقابت سخت و فشرده  و نیازهای مالی و کوشش برای کسب در آمد ، محرومیت از آن چیز که فرد شایسته آن می باشد  اسکات[9] (2001 ) به نقل از( حسینی و طباطبایی 18:1385) ، شغل فرد و تأثیر سازمانی او و ساختار و جو سازمانی و جریان پیشرفت حرفه ای و روابط حرفه ای  استورا [10] به نقل  از( محمدی،21:1386) همه این موارد اظهار شده در فرسودگی تأثیر به سزایی دارند. عواملی که می تواند در بروز فرسودگی شغلی معلمان موثر باشد شامل موارد زیر می باشد :

تعارض تأثیر: تعارض وناسازگاری تأثیر، زمانی رخ می دهد که تن دادن به مجموعه ای از الزامهای شغلی با پذیرش مجموعه دیگری از الزامهای شغلی، مغایر و یا به کل نا ممکن می باشد.( راس و آلتمایر، خواجه پور، 75:1377)

ابهام تأثیر: وضعیت شغلی معینی می باشد که در آن پاره ای اطلاعات لازم برای انجام شغل به گونه نا مطلوب، نارسا یا گمراه کننده اند، در نتیجه فرد نمی داند که چه انتظاری از وی برای انجام شغلش دارند.( راس و آلتمایر، خواجه پور، 71:1377)

[1] Sarasoon

[2]. Wolpin , Jacob

[3] . Lavanco

[4] . Depew , Gordon , Yoder

[5] . Antoniou , Walters , Polychroni

[6] . Perski , Grossi

[7] . Lee

[8] . Sheesly

[9] . Scott

[10] . Stora

:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات  پژوهش

1-5-1.سوال اصلی:

آیاارگونومی محیط کار برفرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان  دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال 1392 ارتباط دارد؟

1-5-2.سوالات فرعی:

1-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهرشیراز ارتباط  دارد؟

2-آیا ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی  معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

3-آیا  ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط دارد؟

4-آیا ارگونومی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

5-آیا  تفاوت معناداری در ارگونومی محیط کارمعلمان مردوزن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز هست؟

6- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان زن دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

7- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان مرد دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

8- آیا فرسودگی شغلی محیط کار با توجه حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز ارتباط  دارد؟

ارتباط سنجی ارگونومی فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی شهر شیراز در سال